کلاس آنلاین زبان انگلیسی

کلاس دانش زبان ۱

شروع: 1 مهر 98

کلاس آنلاین دانش زبان ۲ استاد عطایی

کلاس دانش زبان 2

شروع: ۴ شهریور 98

کلاس دانش زبان 3

شروع: 6 شهریور 98

کلاس آنلاین دانش زبان ۲ استاد عطایی

کلاس دانش زبان 2

شروع: 4 تیرماه 98

تکمیل ظرفیت

کلاس آنلاین زبان انگلیسی

کلاس دانش زبان 1

شروع: 3 تیرماه 98

تکمیل ظرفیت

کلاس آنلاین زبان انگلیسی

کلاس دانش زبان 1

شروع: 1 اردیبهشت 98

تکمیل ظرفیت

آموزش مبتدی انگلیسی

کلاس خودآموز مبتدی انگلیسی

شروع: به محض ثبت نام