دانش زبان ۱

دانش زبان ۱

آغاز حذف تفکر فارسی و یادگیری کاربردی زبان انگلیسی با متد آنالیزی استاد عطایی
دانش زبان ۲

دانش زبان ۲

یادگیری کاربردهای بسیار پیشرفته زبان انگلیسی و تکمیل حذف تفکر فارسی و جایگزینی تفکر انگلیسی
دانش زبان ۳

دانش زبان ۳

یادگیری ساختارهای محاوره ای زبان انگلیسی و درک مودال های زبانی برای مکالمه بهتر انگلیسی
دانش زبان ۴

دانش زبان ۴

یادگیری موقعیت های غیرواقعی زبان و ساختارهای فوق پیشرفته زبان انگلیسی و حذف کامل تفکر فارسی

یا اینکه همزمان در هر ۴ دوره ثبت نام کنید و ۱ میلیون تومان تخفیف بگیرید

۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان