شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی

کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی به ۲ شکل خودآموز و VIP ارایه میشوند که در این قسمت میتونید هزینه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی رو مشاهده بفرمایید.

کلاس آنلاین مبتدی انگلیسی

دوره خودآموز مبتدی انگلیسی

هدف این دوره: این دوره فقط برای کسانی طراحی شده که در انگلیسی بسیار ضعیف هستند و حتیی جمله سازی بسیار ساده باری این زبان آموزان سخت هست. با گذراندن این دوره زبان آموز آماده دوره های اصلی یعنی دانش زبان میشوند.

شهریه کلاس آنلاین دانش زبان VIP استاد عطایی

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 1

دانش زبان ۱ - VIP

هدف این دوره: حذف اولیه تفکر فارسی و یادگیری تکنیک های بی نظیر و فوق العاده و تبدیل اولیه انگلیسی ساده و ترجمه شده به انگلیسی متنوع و صحیح و بدون تفکر فارسی
پیش نیاز: ندارد

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 2

دانش زبان 2 - VIP

هدف این دوره: حذف کامل تفکر فارسی و یادگیری مطالب و تکنیک های بسیار پیشرفته برای درک بسیار بهتر انگلیسی و مکالمه پیشرفته با استفاده از بهترین ساختارهای انگلیسی
پیش نیاز: دانش زبان ۱

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 3

دانش زبان 3 - VIP

هدف این دوره: یادگیری پیشرفته ترین ساختارهای محاوره ای و تحلیل موقعیت و درک عمیق زبان انگلیسی و پیدا کردن قدرت مکالمه بی نظیر مطالبی که اکثر اساتید زبان نیز از آنها بی خبر هستند!
پیش نیاز:‌ ندارد

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 4

دانش زبان 4 - VIP

هدف این دوره: آموزش بُعد غیرواقعی زبان انگلیسی و یادگیری کامل بیش از ۲۰ مدل غیرواقعی مکالمه و تکمیل دانش زبان انگلیسی در پیشرفته ترین حالت ممکن برای انجام هر نوع مکالمه در هر موضوع به طبیعی ترین شکل ممکن.
پیش نیاز: دانش زبان ۳

یا اینکه همزمان در هر ۴ دوره دانش زبان VIP ثبت نام کنید و تخفیف بگیرید

8 میلیون تومان

7 میلیون تومان

شهریه کلاس آنلاین دانش زبان خودآموز استاد عطایی

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 5

دانش زبان ۱

هدف این دوره: حذف اولیه تفکر فارسی و یادگیری تکنیک های بی نظیر و فوق العاده و تبدیل اولیه انگلیسی ساده و ترجمه شده به انگلیسی متنوع و صحیح و بدون تفکر فارسی
این دوره پروژه ندارد.

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 6

دانش زبان 2

هدف این دوره: حذف کامل تفکر فارسی و یادگیری مطالب و تکنیک های بسیار پیشرفته برای درک بسیار بهتر انگلیسی و مکالمه پیشرفته با استفاده از بهترین ساختارهای انگلیسی
این دوره پروژه ندارد.

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 7

دانش زبان 3

هدف این دوره: یادگیری پیشرفته ترین ساختارهای محاوره ای و تحلیل موقعیت و درک عمیق زبان انگلیسی و پیدا کردن قدرت مکالمه بی نظیر مطالبی که اکثر اساتید زبان نیز از آنها بی خبر هستند!
این دوره پروژه ندارد.

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 8

دانش زبان 4

هدف این دوره: آموزش بُعد غیرواقعی زبان انگلیسی و یادگیری کامل بیش از ۲۰ مدل غیرواقعی مکالمه و تکمیل دانش زبان انگلیسی در پیشرفته ترین حالت ممکن برای انجام هر نوع مکالمه در هر موضوع به طبیعی ترین شکل ممکن.
این دوره پروژه ندارد.

یا اینکه همزمان در هر ۴ دوره دانش زبان خودآموز ثبت نام کنید و تخفیف بگیرید

۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

شهریه کلاس آنلاین دانش لغت استاد عطایی

کلاس آنلاین آموزش لغت انگلیسی

دانش لغت ۱

هدف این دوره: یادگیری اصولی و کامل لغات انگلیسی به شکلی که در یک کشور انگلیسی یزبان استفاده میشوند و حذف تفکر فارسی و حفظ کردن در یادگیری لغت
پیش نیاز: ندارد