مدرسه مجازی عطایی آنلاین تمامی اطلاعات شما را محفوظ نگاه داشته و هیچ یک از اطلاعات شما با هیچ ارگانی به اشتراک گذاری نخواهد شد.