پروژه اولیه جلسه پنجم

پیش از دسترسی به این درس لازم هست که مطمین بشیم که درس قبلی رو خوب یاد گرفتید. پروژه این قسمت رو انجام بدید و برامون ارسال کنید تا دسترسی به درس داشته باشید.

دیالوگ پایین رو با مطالبی که در درس چهار یاد گرفتید نقل قول کنید. 

Bob: Hi, how are you?

Alex: pretty good, thanks and you?

Bob: great! Listen! There is a party at Mike’s. Why don’t we go? His parties are amazing.

Alex: Great. Let’s go. Wait a minute! My cousin is coming over tonight.

Bob: Oh! No! what are you gonna do?

Alex: I guess I will ask him to come with us.

Bob: No way! Don’t you remember what he did the last time we invited him?

Alex: Well yeah, but that time was different. he won’t do it again. Please, let him come.

Bob: OK. OK. but if it happens again, I will never invite you again.