پروژه پایانی دانش زبان 1

u062eu0633u062au0647 u0646u0628u0627u0634u06ccu062f u0627u0632 u0627u0645u062au062du0627u0646u00a0

u062du0627u0644u0627 u0646u0648u0628u062a u067eu0631u0648u0698u0647 u067eu0627u06ccu0627u0646u06cc u062au0631u0645 u0647u0633u062a.u00a0

u062au0648u06cc u0627u06ccu0646 u067eu0631u0648u0698u0647 u0645u06ccu062eu0627u0645 u06a9u0647 u062du0633u0627u0628u06cc u0647u0631 u0686u06cc u0628u0644u062fu06ccu062f u0631u0648 u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647 u06a9u0646u06ccu062f u0648 u0627u0634u062au0628u0627u0647u0627u062a u0642u0628u0644u06cc u0631u0648 u0645u0631u062au06a9u0628 u0646u0634u06ccu062f u0648 u062du0633u0627u0628u06cc u062fu0642u062a u06a9u0646u06ccu062f.

u00a0

u0645u0648u0636u0648u0639 u067eu0631u0648u0698u0647 u0631u0648 u06ccu06a9u06cc u0627u0632 u0645u0637u0627u0644u0628 u0632u06ccu0631 u0627u0646u062au062eu0627u0628 u06a9u0646u06ccu062f:

u06f1- u062eu0631u06ccu062f u06ccu06a9 u0622u06ccu062au0645 u0627u0631u0632u0634u0645u0646u062f u0628u0631u0627u06cc u0634u0645u0627 (u0645u0627u0634u06ccu0646u060c u0645u0648u0628u0627u06ccu0644u060c u0648u0633u06ccu0644u0647 u0627u0644u06a9u062au0631u0648u0646u06ccu06a9u06cc u0645u0646u0632u0644)

u0627u0632 u0631u0648u0632 u062eu0631u06ccu062f u0628u06afu06ccu062f u062au0627 u0627u0632 simple past u0648 past continuous u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647 u06a9u0646u06ccu062f. u062fu0631u0628u0627u0631u0647 u0627u0648u0646 u0622u06ccu062au0645 u0628u06ccu0634u062au0631 u0628u06afu06ccu062f u062au0627 u0627u0632 present simple u0648 present continuous u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647 u06a9u0646u06ccu062f. u0628u0639u062f u0628u0647 u062du0627u0644u0627 u0645u0631u062au0628u0637u0634 u06a9u0646u06ccu062f u062au0627 u0627u0632 present perfect u0648 present perfect continuous u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647 u06a9u0646u06ccu062f u0648 u062fu0631 u0646u0647u0627u06ccu062a u062fu0631u0628u0627u0631u0647 u0622u06ccu0646u062fu0647 u0647u0645 u0628u06afu06ccu062f.

u00a0

u06f2- u062eu0631u06ccu062f u06ccu0627 u0627u062cu0627u0631u0647 u06ccu06a9 u062eu0627u0646u0647 u062cu062fu06ccu062f

u0627u0632 u0631u0648u0632 u062eu0631u06ccu062f u06ccu0627 u0627u062cu0627u0631u0647 u0634u0631u0648u0639 u06a9u0646u06ccu062f u062au0627 u0627u0632 simple past u0648 past continuous u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647 u06a9u0646u06ccu062f. u062fu0631u0628u0627u0631u0647 u0627u0648u0646 u062eu0648u0646u0647 u0628u06ccu0634u062au0631 u0628u06afu06ccu062f u062au0627 u0627u0632 present simple u0648 present continuous u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647 u06a9u0646u06ccu062f. u0628u0639u062f u0628u0647 u062du0627u0644u0627 u0645u0631u062au0628u0637u0634 u06a9u0646u06ccu062f u062au0627 u0627u0632 present perfect u0648 present perfect continuous u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647 u06a9u0646u06ccu062f u0648 u062fu0631 u0646u0647u0627u06ccu062a u062fu0631u0628u0627u0631u0647 u0622u06ccu0646u062fu0647 u0647u0645 u0628u06afu06ccu062f.

u00a0